พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point)

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point)

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง พร้อมให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียวกัน (Single Point Service) โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และขอเลขที่บัญชีนายจ้างได้ ณ จุดเดียวกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรมสรรพากร)  และเลขที่บัญชีนายจ้าง (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น 2  ระยะคือ

ระยะที่ 1 การบริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และขอมีเลขที่บัญชีนายจ้าง ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการแล้วที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจในส่วนกลาง สำหรับในส่วนภูมิภาคเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ระยะที่ 2 การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน (Single Form) ใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน (Single document) และการใช้ระบบเลขทะเบียนเดียวกัน (Single number) เพื่อใช้ในการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ปี 2554

สำหรับการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ณ จุดเดียว (Single Point Service) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป